a_logo.gif


ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน

 สื่อประกอบ
การบรรยาย
ในห้องรวม

 

การประชุมสัมมนาเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2555 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2555 [ หนังสือถึง ผอ.สพม. และ ผอ.สพป. (แจ้งส่งเลขาศูนย์ฯ เข้าประชุม),   หนังสือถึง ผอ.สพม. และ ผอ.สพป. (แจ้งคณะทำงานและวิทยากร),   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน,   รายชื่อศูนย์ฯ ที่เข้าอบรมในแต่ละรุ่น,   ตารางประชุม,   สิ่งที่เลขาศูนย์ต้องเตรียม,   แผนที่เดินทางไปชลพฤกษ์รีสอร์ท]
สื่อประกอบการบรรยายในห้องรวม
  - การบรรยายพิเศษในพิธีเปิด, มาตรฐานห้องสมุด โดย ผอ.สนก. นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์
  - ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝันกับการพัฒนาการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า
  - ปัญหาแบบเรียนประวัติศาสตร์ที่ล้าหลัง: ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน โดย ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
  - ลัทธิชาตินิยมไทย VS ลัทธิชาตินิยมกัมพูชา โดย ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
  - ทัศนาอุษาคเนย์ โดย อ.ดุลยภาค ปรีชารัชช
  - ชุมทางการค้าอุษาคเนย์ โดย อ.ดุลยภาค ปรีชารัชช
  - อุษาคเนย์สมัยอาณานิคม โดย อ.ดุลยภาค ปรีชารัชช
  - โทรทัศน์ครู