ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด:  
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน  


สัมภาษณ์ รศ.ประภาภัทร นิยมในรายการ เจาะใจ "การศึกษาทางเลือก" 26 สิงหาคม 2553