ระบบจัดการข้อมูลการอบรม
ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด: ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน
ระบบจัดการข้อมูลการอบรม เลขานุการศูนย์แม่ข่ายจังหวัด ดำเนินการใช้งานระบบการจัดการข้อมูลการอบรม ดังนี้
 1. กรอกข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่ศูนย์จัดขึ้น (เลขาฯ ศูนย์อาจ login เข้าระบบ แล้วให้ผู้เข้ารับการอบรมกรอกข้อมูลของตนเอง เพื่อความถูกต้องในการสะกดชื่อ ฯลฯ) และเลขาฯ ศูนย์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบไม่ให้มีข้อมูลผี (ผู้ไม่ได้เข้ารับการอบรมจริง)
 2. พิจารณาให้ผู้เข้ารับการอบรมผ่าน/ไม่ผ่านการอบรม โดยพิจารณาจากการมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาที่จัดอบรมในหลักสูตรนั้น และเกณฑ์อื่นตามที่ศูนย์กำหนด
 3. จัดทำ วุฒิบัตร สำหรับผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ศูนย์จัดขึ้น (การพิมพ์ชื่อประธานศูนย์ในวุฒิบัตร ให้พิมพ์วงเล็บด้วย)
 4. จัดทำ เกียรติบัตร สำหรับวิทยากร ประธานศูนย์ เลขานุการ กรรมการ คณะทำงาน และศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานศูนย์ (หากบุคคลใดได้เข้ารับการอบรมด้วยและผ่านเกณฑ์ ให้ได้รับ วุฒิบัตร ด้วย)
การเข้าสู่ระบบ (ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ คือเลขานุการศูนย์เพียงคนเดียวเท่านั้น การเข้าระบบโดยบุคคลอื่นถือว่าทำในนามของเลขานุการศูนย์ เลขานุการศูนย์ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้น)
 • ในการลงทะเบียน ให้กรอกชื่อทีมีคำนำหน้าชื่อ และสกุล e-mail เบอร์โทรศัพท์ และเลือกโรงเรียน แล้วกดปุ่มตกลง จด Username และ Password ไว้
  >>คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน (ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ครั้งต่อไป login เข้าสู่ระบบได้เลย)

 • ในการ Login เข้าสู่ระบบ ให้กรอก Username และ Password แล้วกดปุ่ม Login
  >>คลิกที่นี่เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ (เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้ว ให้กดที่ Change Password ตรงมุมบนด้านขวาของหน้าที่ขึ้นมาใหม่ เปลี่ยน Password ใหม่ทันที โดยเปลี่ยนเป็น Password ตัวที่เราเองจำได้ขึ้นใจ อาจใช้ Password เดียวกับ e-mail ที่ใช้อยู่ก็ได้ และจำไว้สำหรับใช้ในการ Login ครั้งต่อ ๆ ไป แต่ Username ยังคงใช้ตัวเดียวกับที่ Login ครั้งแรก เมื่อใช้งานเสร็จ ให้กด Log out ทุกครั้ง เพื่อป้องกันผู้อื่นมาสวมรอย)

 • ในการจัดการข้อมูลการอบรม ให้ศึกษาจากคู่มือการใช้งานระบบการจัดการข้อมูลการอบรม
  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดคู่มือ (หากมีปัญหาในการใช้งาน คลิกที่นี่ หรือ mail ไปที่ paichits05@gmail.com ค่ะ)

เริ่มนับวันที่ 6 พฤษภาคม 2554

>> กระดานสนทนา<<