หลักสูตรอบรม

คณิตศาสตร์ พ.ศ.2549 - 2553

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์

ICT

ศิลปะ

บัญชีจัดสรรงบประมาณสำหรับศูนย์ฯ ปีงบประมาณ 2552,     คำสั่งแต่งตั้งคณะนิเทศ