ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด:  
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน  
ตัวอย่างประกาศหรือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด
    - กรณีที่คณะกรรมการทั้งหมดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนย์สังกัดอยู่ ใช้คำสั่งแต่งตั้ง
    - กรณีที่คณะกรรมการบางส่วนไม่ได้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนย์สังกัดอยู่ ใช้ประกาศ
    - คณะทำงานภายในโรงเรียนซึ่งเป็นผู้ลงมือปฏิบัติงาน แต่งตั้งโดยประธานศูนย์ (ผู้บริหารโรงเรียน)
บทบาท หน้าที และการดำเนินงานของศูนย์ฯ ปีงบประมาณ 2555

เชิญร่วมแบ่งปัน สานฝัน     (หากมีปัญหาในการเข้าสู่ระบบหรือการใช้เครื่องมือ คลิก ที่นี่ )

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนฯ
อาจารย์ประจำศูนย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ดร.ไพจิตร สดวกการ    ดร.บุญทอง บุญทวี
อ.ฐานิตา นพฤทธิ์       อ.ธัญนันท์ เกิดแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อ.อดุลย์ วงศ์ใหญ่       อ.อารยา สระแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อ.วิไลลักษณ์ ภู่ภักดี     อ.บุญญลักษณ์ พิมพา
อ.เสาวณีย์ สุภรสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อ.มัลลวีร์ รอชโฟล       อ.อารยา สระแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อ.ชัดเจน ไทยแท้         อ.สุพร รักบำรุง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ดร.ศักดิ์สิน ช่องดารากุล   อ.อัมพร หุตะสิทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อ.สิริมา หมอนไหม       อ.สมพร สามทองกล่ำ
อ.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี อ.อภิชาต พุทธเจริญ     อ.อาบทิพย์ คล้ายวรรณ
อ.อารยา สระแก้ว
ICT และการเรียนรู้ อ.อภิชาต พุทธเจริญ     อ.อาบทิพย์ คล้ายวรรณ
อ.อารยา สระแก้ว         ดร.อดิศักดิ์ จินดานุกูล
อ.อดุลย์ วงษ์ใหญ่
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดร.อัญชลีย์ เกษสุริยงค์     อ.สมพร สามทองกล่ำ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้อิงถิ่นฐาน อ.สุพร รักบำรุง             อ.ชัดเจน ไทยแท้
แหล่งการเรียนรู้ อ.เสาวณีย์ สุภรสุข         อ.มัลลวีร์ รอชโฟล

บัญชีจัดสรร งบดำเนินงาน ปี 2555 ดูรายละเอียดในหนังสือถึง ผอ.สพป.และ ผอ.สพม.