ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้อิงถิ่นฐาน

         
อาจารย์ประจำศูนย์:
อ.สุพร รักบำรุง
ส่งหลักสูตรและกำหนดการอบรมของศูนย์ฯ ปีงบประมาณ 2554
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ฯ
ส่งหลักสูตรพัฒนาครูของศูนย์ฯ
แจ้งข่าวการอบรมของศูนย์ฯ

กระทู้
หัวข้อกระทู้
วัน เดือน ปี
ผู้ตั้งกระทู้
ดูกระทู้ใหม่
0222
ตะบันไฟ: ผลผลิตจากภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ใช้ในการจุดไฟ
25 เมษายน 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0151
จะพูดภาษาอีสานอย่างไรให้มีสำเนียงเหมือนคนอีสาน
14 มีนาคม 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0060
สไลด์ ppt ประกอบการบรรยายเรื่อง "การสอนประวัติศาสตร์ไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" โดยท่านอ่องจิต เมธยะประภาส ที่ปรึกษาฯ สพฐ.
16 ม.ค. 2553
ดร.ไพจิตร สดวกการ
0053
สไลด์ ppt ประกอบการบรรยายการจัดทำแผนปฏิบัติการศึกษา พัฒนาและผลิตสื่อทางประวัติศาสตร์ในชุมชน โดย อาจารย์วิไลลักษณ์ ภู่ภักดี และคณะ
10 ม.ค. 2553
ดร.ไพจิตร สดวกการ
0064
วงจรการเรียนรู้ตามแนวคิดสรรคนิยม (Constructivism)
17 ม.ค. 2553
ดร.ไพจิตร สดวกการ