กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2555

  • อาจารย์องอาจ ชาญเชาว์ ฝากไฟล์ข้อสอบมาให้นำไปแตกไฟล์แล้วใส่ไว้ในโฟลเดอร์ @template_media ที่เลขานุการศูนย์รับไปในระหว่างการประชุมสัมมนาเมื่อวันที่ 14-16 พ.ค. 2555 ที่ ชลพฤกษ์รีสอร์ท คลิก >> exam_flash.rar
  • ของฝากจาก ดร.ไพจิตร สดวกการ ตัวอย่างภาพเคลื่อนไหวสกุล gif ที่สร้างจากภาพซึ่งสร้างโดยโปรแกรม GSP
  • ของฝากจากอาจารย์ลือชัย ทิพรังศรี ไฟล์ กำหนดการเชิงเส้น1.gsp, กำหนดการเชิงเส้น2.gsp, กำหนดการเชิงเส้น3.gsp
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2553

รายชื่อศูนย์
แนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553
ประชุมสัมมนาเลขาศูนย์ฯ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2553
โปรดนำเอกสาร หรือ สื่อ ICT ของท่านมาด้วย ถ้ามีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมาด้วยจะยิ่งดีค่ะ

หลักสูตรพัฒนาครูคณิตศาสตร์ ปี 2553
ท่านใดมีเอกสาร สื่อ ICT หลักสูตรอื่นๆ เชิญเสนอมา แบ่งปันสานฝัน กันค่ะ
คู่มือแบ่งปันสานฝันผ่านเครือข่ายศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ
ส่งหลักสูตรพัฒนาครูของศูนย์ฯ
แจ้งข่าวการอบรมของศูนย์ฯ
การใช้โปรแกรม GSP ประกอบการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์อย่างสร้างสรรค์
        ตัวอย่างที่ 1 (ข้อสอบแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
                        ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
                        ปีการศึกษา 2552 "สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล")
        ตัวอย่างที่ 2 (ข้อสอบในฉบับเดียวกับตัวอย่างที่ 1)
        ตัวอย่างที่ 3 (ข้อสอบในฉบับเดียวกับตัวอย่างที่ 1)


นานาสาระการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ห้องเรียนคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ
ปูพื้นฐานสู่การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
ปัญหาคณิตศาสตร์น่าสนใจ
<<-- คลิก


ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2552


 


การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม SCILAB และการจัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาความคิดขั้นสูง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2552 และ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2552 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม GSP ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 27 เมษายน–1 พฤษภาคม 2552 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกโรงเรียนในฝัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2550

รายชื่อศูนย์

ทำเนียบเลขาศูนย์

หลักสูตรอบรมครู ช่วงชั้นที่ 1-2
    การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลในชั้นเรียนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิด
    แบบประเมินก่อน-หลังการอบรม
    ตารางอบรม
    รายละเอียดเอกสารและสื่อประกอบการอบรม
    รายชื่อผู้จัดทำหลักสูตร

หลักสูตรอบรมครู ช่วงชั้นที่ 3
    การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลในชั้นเรียนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิด
    แบบประเมินก่อน-หลังการอบรม
    ตารางอบรม
    รายละเอียดเอกสารและสื่อประกอบการอบรม
        (ไฟล์ 3dview.exe ที่กล่าวถึงในกิจกรรมที่ 8 มีขนาดใหญ่มาก ขอให้ค้นหาจากแผ่นซีดีที่แจกให้ในวันประชุมเลขาศูนย์นะคะ)
    รายชื่อผู้จัดทำหลักสูตร

หลักสูตรอบรมครู ช่วงชั้นที่ 4
    การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลในชั้นเรียนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิด
    แบบประเมินก่อน-หลังการอบรม
    ตารางอบรม
    รายละเอียดเอกสารและสื่อประกอบการอบรม
    แก้ไขคำผิด ในกิจกรรมที่ 3 การคิดเชิงคณิตศาสตร์ ท่านที่ได้ไฟล์นี้ไปก่อนวันที่ 7 ตุลาคม 2550 ช่วยลบผลลัพธ์ที่อยู่หลังเครื่องหมาย = ในหน้า 18 ออกด้วยค่ะ

การรายงานผลการดำเนินงาน
    ข้อมูลสำคัญ
          * ข้อมูล รายชื่อผู้ผ่านการอบรม โรงเรียน
          * ผลการประเมินก่อน หลัง การอบรม (แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของรายการประเมินแต่ละรายการ และความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรอบรมและการดำเนินการ)
          * ผลการประเมินระหว่างการอบรมและบันทึกของวิทยากร ซึ่งสามารถเขียนในลักษณะรายงานเชิงคุณภาพหรือเขียนประกอบการอภิปรายผล
          * ตัวอย่างผลงานที่ดี ๆ ของผู้เข้ารับการอบรม
          * และอื่น ๆ ที่ศูนย์เห็นสมควรเพิ่มเติม


ศูนย์ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad พ.ศ. 2549

 

แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมจาก สพฐ. >> บัญชีจัดสรรงบประมาณสำหรับศูนย์ฯ และ คำสั่งแต่งตั้งคณะนิเทศ

แลกเปลี่ยนข่าวสาร >> คลิกที่นี่ค่ะ หรือ ที่นี่

พูดคุยเรื่องการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ >> คลิกที่นี่ค่ะ

ดร. ไพจิตร สดวกการ
paichits05@gmail.com

Search Engine MarketingFree Hit Counter