ดร.ไพจิตร สดวกการ
ห้องเรียนคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ
โดย ดร.ไพจิตร สดวกการ 12 สิงหาคม 2552
  ผังห้องเรียนคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ

หมายเลข 1 หมายถึง ตู้ทรงปริซึมฐานสามเหลี่ยมสำหรับเก็บอุปกรณ์และของเล่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พื้นที่บนหลังตู้อาจใช้วางเครื่องโทรทัศน์หรือแสดงผลงานของผู้เรียน
หมายเลข 2 หมายถึง ตู้ทรงปริซึมฐานสามเหลี่ยม สำหรับ เก็บหนังสือ ตำรา วารสาร และหนังสืออ่านเล่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หมายเลข 3 หมายถึง ตู้เก็บวีดิทัศน์ วีซีดี การเรียนรู้คณิตศาสตร์ พื้นที่บนหลังตู้อาจใช้วาง / แสดงผลงานของผู้เรียน
หมายเลข 4 หมายถึง ตู้เก็บซอฟต์แวร์บทเรียน เกม และโปรแกรมช่วยการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พื้นที่บนหลังตู้อาจใช้วาง / แสดงผลงานผู้เรียน
หมายเลข 5 หมายถึง โต๊ะเรียนที่มีความยืดหยุ่นในการจัดกลุ่มได้หลายแบบและหลายขนาด
หมายเลข 6 หมายถึง โต๊ะครูพร้อมคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ
หมายเลข 7 หมายถึง คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์จากโปรแกรมช่วยการเรียนรู้หรือบทเรียน CAI E- Learning การสืบค้นข้อมูล สร้างสรรค์งาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หมายเลข 8 หมายถึง Printer และ Scanner สำหรับนักเรียนสร้างสรรค์งาน
หมายเลข 9 หมายถึง กระดานไวท์บอร์ด
หมายเลข 10 หมายถึง จุดนำเสนองานพร้อมอุปกรณ์และจอนำเสนอ
หมายเลข 11 หมายถึง ยกพื้นเป็นเวทีนำเสนองาน
หมายเลข 12 หมายถึง ป้ายนิเทศสำหรับแสดงผลงานนักเรียน

 หมายเหตุ
        ตรงกลางห้องอาจจัดเป็นที่ว่างสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมความเข้าใจคณิตศาสตร์ เช่น การเล่นดนตรี หรือการทำกิจกรรมเข้าจังหวะ เพื่อเชื่อมโยงความเข้าใจเรื่องเศษส่วน กับจังหวะของตัวโน้ต เป็นต้น
        ศึกษาแนวทางการจัดห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์เพิ่มเติมได้ที่ http://www.curric.net/math/mathlab.doc

แสดงความคิดเห็น