ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน
แหล่งการเรียนรู้

         
อาจารย์ประจำศูนย์:
อ.เสาวณีย์ สุภรสุข อ.มัลลวีร์ รอชโฟล
ส่งหลักสูตรพัฒนาครูของศูนย์ฯ ปีงบประมาณ 2554
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ฯ
ส่งหลักสูตรพัฒนาครูของศูนย์ฯ
แจ้งข่าวการอบรมของศูนย์ฯ

กระทู้
หัวข้อกระทู้
วัน เดือน ปี
ผู้ตั้งกระทู้
ดูกระทู้ใหม่
0148
แหล่งเรียนรู้ระหว่างประเทศ ICASE
14 มี.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0061
สไลด์ ppt ประกอบการบรรยายเรื่อง "การสอนประวัติศาสตร์ไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" โดยท่านอ่องจิต เมธยะประภาส ที่ปรึกษาฯ สพฐ.
16 ม.ค. 2553
ดร.ไพจิตร สดวกการ
0054
สไลด์ ppt ประกอบการบรรยายเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการศึกษา พัฒนาและผลิตสื่อทางประวัติศาสตร์ในชุมชน โดย อาจารย์วิไลลักษณ์ ภู่ภักดี และคณะ
10 ม.ค. 2553
ดร.ไพจิตร สดวกการ
0064
วงจรการเรียนรู้ตามแนวคิดสรรคนิยม (Constructivism)
17 ม.ค. 2553
ดร.ไพจิตร สดวกการ
0047
ศูนย์แหล่งเรียนรู้โรงเรียนในฝันโปรดสรุปรายงานการพัฒนาเพื่อนำมาในการประชุมต้นเดือนมกราคม 2553
16 ธันวาคม 2552
อ.เสาวณีย์ สุภรสุข