ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน  
ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด  

สรุปผลการอบรมสัมมนาเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนในฝัน และบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2554
สรุปผลการประชุมเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาพลศึกษา โรงเรียนในฝัน วันที่ 13-16 มิถุนายน 2554