ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

อาจารย์ประจำศูนย์:
อ.วิไลลักษณ์ ภู่ภักดี
อ.บุญญลักษณ์ พิมพา
ส่งหลักสูตรและกำหนดการอบรมของศูนย์ฯ ปีงบประมาณ 2554
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ฯ
ส่งหลักสูตรพัฒนาครูของศูนย์ฯ
แจ้งข่าวการอบรมของศูนย์ฯ

กระทู้
หัวข้อกระทู้
วัน เดือน ปี
ผู้ตั้งกระทู้
ดูกระทู้ใหม่
0350
Lab School Award
2 มิถุนายน 2554
บุญญลักษณ์ พิมพา
0346
เกียรติบัตรครูที่เข้าอบรมปี 2553 และเชิญเข้าอบรมภาษาไทย
29 มกราคม 2554
บุญญลักษณ์ พิมพา
0343
น้อมจิตมา..วันทาครู
25 มกราคม 2554
กมลชน กรวยทอง
0337
นักเขียนเรื่องสั้นดีเด่น 100 ปี เรื่องสั้นไทย
8 ธันวาคม 2553
บุญญลักษณ์ พิมพา
0336
การประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาไทยด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการจัดการเรียนรู้
22 พฤศจิกายน 2553
วิไลลักษณ์ ภู่ภักดี
0335
รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนในฝัน
22 พฤศจิกายน 2553
วิไลลักษณ์ ภู่ภักดี
0032
กาลเคลื่อน..เดือนผ่าน วันเกษียณ
1 ตุลาคม 2553
วิไลลักษณ์ ภู่ภักดี
0263
โชคดีของเด็กไทย
21 มิถุนายน 2553
นายบุญรักษ์ คลองมิ่ง
0264
ศูนย์ภาษาไทยแม่ข่ายจังหวัด โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
10 มิถุนายน 2553
นางลำใย คนฉลาด
0260
การจัดอบรมครูของศูนย์แม่ข่ายจังหวัด
4 มิถุนายน 2553
วิไลลักษณ์ ภู่ภักดี
0183
ขออภัย
29 มีนาคม 2553
นางลำใย คนฉลาด
0171
รักภาษาไทย มาร่วมใจกันจรรโลง
21 มีนาคม 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0144
ส่งการบ้านแล้วจ้ะ
8 มีนาคม 2553
นางมณีจันทร์ จิรวิโรจน์กุล
0142
แจ้งการส่งรายละเอียดหลักสูตร
8 มีนาคม 2553
นางชูศรี วงศ์วิวัฒน์
0128
การเสนอหลักสูตรอบรมครูภาษาไทย
5 มีนาคม 2553
วิไลลักษณ์ ภู่ภักดี
0096
รายงานตัว
3 มีนาคม 2553
นางลำใย คนฉลาด
0082
เข้ามาจ๊ะ...จ๋า
17 กุมภาพันธ์ 2553
นางมณีจันทร์ จิรวิโรจน์กุล
0069
โคลงสี่สุภาพน่าสนใจ
25 มกราคม 2553
ดร.ไพจิตร สดวกการ
0065
ขอเป็นสมาชิกด้วยคน
19 มกราคม 2553
นายสมบูรณ์ ประเสริฐศิลป์
0048
แจ้งข่าวศูนย์แม่ข่ายจังหวัด : ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน
16 ธันวาคม 2552
อ.บุญญลักษณ์ พิมพา