ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน  
ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด  

กดแป้น F5 ที่คีย์บอร์ด เพื่อดูข้อมูลที่เพิ่มเติมใหม่ล่าสุด

กลับหน้าหลักศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนในฝัน
ศูนย์พัฒนา
การเรียนการสอนฯ
กำหนดการอบรม/สัมมนาเลขานุการศูนย์ฯ พ.ศ. 2554
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  2 - 5 มีนาคม 2554
  ณ โรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท ถนนแจ้งวัฒนะ10   หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
  ผู้เข้ารับการอบรม: เลขานุการศูนย์ และศึกษานิเทศก์
  *คุณสมบัติและการเตรียมตัวของผู้เข้ารับการอบรม*
  ตารางการอบรม   รายชื่อศูนย์ฯ คณิตศาสตร์ ปี 2554
  แบบสรุปผลงานปี 2553
  หนังสือราชการถึง ผอ.สพป., ผอ.สพม.
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   6-9 มิถุนายน 2554 ที่โรงแรมเฟิสท์ ประตูน้ำ กทม.
  ดูรายละเอียดจากหนังสือถึง ผอ.สพม.
  ดูหนังสือเชิญคณะทำงานและวิทยากร จากหนังสือถึงผอ.สพป., ผอ.สพม.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   14 - 17 กุมภาพันธ์ 2554
  ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
  ผู้เข้าอบรมสัมมนาประกอบด้วย
  • เลขานุการศูนย์ฯ ภาษาไทย ศูนย์ละ 1 คน
  • ศึกษานิเทศก์ด้านภาษาไทย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต เขตละ 1 คน และบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสานงานศูนย์ฯ จาก สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 และ สพป.ลำปาง เขต 2 เขตละ 1 คน
  • คณะทำงานตามคำสั่งที่แนบ
  อ่านรายละเอียดจากหนังสือถึง
  ผอ.สพม.   ผอ.สพป.กส.2   ผอ.สพป.ลป.2
  ตารางอบรม   รายชื่อศูนย์ฯ   แบบสรุปผลงานศูนย์ฯ   คณะทำงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   1-4 พฤษภาคม 2554
  ณ โรงแรมเฟิสท์ กรุงเทพฯ
  อ่านรายละเอียดจาก
  หนังสือเชิญเลขานุการศูนย์ฯ และแบบตอบรับ
  หนังสือเชิญคณะทำงานผ่าน ผอ.สพม., ผอ.สพป.
  แบบสรุปผลงานการสอนภาษาอังกฤษและการดำเนินการฝึกอบรมครู
  รายชื่อศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในฝัน 81 ศูนย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   22 - 25 กุมภาพันธ์ 2554
  อ่านคำแนะนำการเตรียมตัวสำหรับผู้เข้าสัมมนา
  อ่านรายละเอียด คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ตารางการประชุม ฯลฯ ในหนังสือถึง ผอ.สพป.   ผอ.สพม.
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   13-16 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ ประตูน้ำ กทม.
  - ดูรายละเอียดจากหนังสือถึง ผอ.สพป., ผอ.สพม.
  - แบบตอบรับแนบท้ายหนังสือถึง ผอ.สพป., ผอ.สพม.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.
  สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. 2554
  - ดูตารางอบรมสัมมนา
  - ดูรายชื่อศูนย์ฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ, แบบสรุปผลงานการดำเนินงานของศูนย์ และแบบตอบรับการอบรม
จากหนังสือถึง ผอ.สพป., ผอ.สพม.
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   9-12 พฤษภาคม 2554
  ณ โรงแรมเฟิสท์ กทม.
  ดูรายละเอียดจาก
  - หนังสือเชิญเลขานุการศูนย์ เรียน ผอ.สพป., ผอ.สพม.
  - หนังสือเชิญคณะทำงาน เรียน ผอ.สพป., ผอ.สพม.
  - ขอให้ผู้เข้าอบรมนำ Computer Notebook ปลั๊กสายไฟ พร้อมนำภาพถ่ายชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์ จากการจัดการเรียนการสอน และกล้องดิจิตัล (ถ้ามี) ไปในวันอบรมด้วย
ICT และการเรียนรู้   28-31 มีนาคม 2554
  ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  ดู รายชื่อศูนย์
  ดูรายละเอียด ตารางอบรม แบบตอบรับเข้าอบรม จากหนังสือถึง ผอ.สพม.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   3-6 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท เซียร์ รังสิต ปทุมธานี
  ดูหนังสือเชิญเลขานุการศูนย์จากหนังสือถึง ผอ.สพป., ผอ.สพ,ม.
  ดูหนังสือเชิญคณะทำงานจากหนังสือถึง ผอ.สพป. และสพม.
  แบบตอบรับการเข้าประชุม คลิกที่นี่
  แบบสรุปการดำเนินงานของศูนย์ คลิกที่นี่
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้อิงถิ่นฐาน   22-25 กุมภาพันธ์ 2554
  ที่โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
  อ่านรายละเอียดคำสั่งคณะทำงาน รายชื่อศูนย์ ตารางการประชุม ฯลฯ ในหนังสือถึง ผอ.สพป. ผอ.สพม.
  กำหนดการศึกษาดูงานวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554
  สิ่งที่ต้องเตรียมไปใช้ในระหว่างการประชุมวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2554
แหล่งการเรียนรู้   23-26 กุมภาพันธ์ 2554
  ที่โรงแรมไมด้าซิตี้รีสอร์ท หลักสี่ กรุงเทพฯ
  อ่านรายละเอียดคำสั่งคณะทำงาน รายชื่อศูนย์ ตารางการประชุม ฯลฯ ในหนังสือถึง ผอ.สพป. ผอ.สพม.