ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

-->
อาจารย์ประจำศูนย์:
อ.อภิชาต พุทธเจริญ อ.อาบทิพย์ คล้ายวรรณ
อ.อารยา สระแก้ว
ส่งหลักสูตรพัฒนาครูของศูนย์ฯ ปีงบประมาณ 2554
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ฯ
ส่งหลักสูตรพัฒนาครูของศูนย์ฯ
แจ้งข่าวการอบรมของศูนย์ฯ

กระทู้
หัวข้อกระทู้
วัน เดือน ปี
ผู้ตั้งกระทู้
ดูกระทู้ใหม่
0268
ขอแนวแผนการสอนคอมพิวเตอร์ ม1-ม6 หลักสูตร51
22 มิ.ย. 2553
อาบีบากาดู ซูซาน
0259
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์การงาน จ.ศรีสะเกษ
30 พ.ค. 2553
ณัฐพล บัวพันธ์
0250
ขนาดมาตรฐานของกระดาษ
22 พ.ค. 2553
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
0246
บันทึกการสอน
12 พ.ค. 2553
นายอรรถ คล้ายนุ่น
0182
ดูผลอนุมัตหลักสูตรที่ไหน
28 มี.ค. 2553
นายเรือง ชูมลัยวงษ์
0181
หาวิทยากรอบรม มินิคอมปานี
23 มี.ค. 2553
เสน่ห์ ชาวขมิ้น
0074
ขอรูปแบบหรือตัวอย่างการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ
4 กุมภาพันธ์ 2553
ณัฐพล บัวพันธ์