سѧк (к)
 

 
Ҫԡ͹Ź
(㹪ǧ 5 ҷշҹ)
ข่าวและประกาศ
เชิญชมรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ศิลปะ จังหวัดพิจิตร ณ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
ดร.ไพจิตร สดวกการ - Friday, 31 December 2010, 12:46PM
 

รายงานผลการดำเนินงาน

ชมรายละเอียดและสีสันภายในเล่มที่

http://curric.net/elearning/mod/forum/discuss.php?d=102�ค่ะ

การศึกษาทางเลือก: โรงเรียนรุ่งอรุณ
ดร.ไพจิตร สดวกการ - Friday, 31 December 2010, 07:37AM
 

เชิญชมวีดิทัศน์

สัมภาษณ์ รศ.ประภาภัทร

สัมภาษณ์ รศ.ประภาภัทร นิยมในรายการ เจาะใจ

"การศึกษาทางเลือก" �26 สิงหาคม 2553

ศูนย์ฯ ที่ยังไม่ได้ส่งรายงานผลการดำเนินงานปี 2552 โปรดทราบ
ดร.ไพจิตร สดวกการ - Friday, 5 February 2010, 04:10PM
 

ข้อมูลสำคัญในการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในปีที่ผ่านมา (2552) มีดังนี้ค่ะ

- หลักสูตร และตารางการอบรม

- จำนวนผู้ผ่านการอบรม ข้อมูล รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและโรงเรียนที่ผู้ผ่านการอบรมสังกัดอยู่

- ผลการประเมินก่อน-หลังการอบรม (แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรายการประเมินแต่ละรายการ และความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรอบรมและการดำเนินงานของศูนย์ฯ)

-�ผลการประเมินระหว่างการอบรมหรือบันทึกของวิทยากร (ถ้ามี)� ซึ่งสามารถเขียนในลักษณะรายงานเชิงคุณภาพหรือเขียนประกอบการอภิปรายผล

- เอกสาร/สื่อประกอบการอบรม

- ตัวอย่างผลงานที่ดี ๆ ของผู้เข้ารับการอบรม

- อื่น ๆ ที่ศูนย์ฯ เห็นสมควรเพิ่มเติม

แล้วส่งเอกสารพร้อมซีดีผลงานไปที่

โครงการโรงเรียนในฝัน

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

ชั้น 10 อาคาร สพฐ.

ҹͷ Ǣ͹ (4 )...

เรื่องเล่าจากดินแดนจีนตอนใต้กับชนกลุ่มน้อยที่มีภาษาตระกูลเดียวกับภาษาไทย
ดร.ไพจิตร สดวกการ - Monday, 15 March 2010, 09:14AM
 
เราได้รับเกียรติจาก ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร อาจารย์ผู้มากด้วยคุณวุฒิและประสบการณ์ มาเล่าเรื่องจากดินแดนจีนตอนใต้กับชนกลุ่มน้อยที่มีภาษาตระกูลเดียวกับภาษาไทย�พร้อมภาพประกอบมากมายจากสถานที่จริง มาให้ชมกัน
เชิญอ่านที่ศูนย์ฯ สังคมฯ หรือคลิก�ที่นี่ได้เลยค่ะ
และเชิญร่วมเสวนา ถกแถลง หรือแสดงความชื่นชมได้ตามอัธยาศัยค่ะ

ҹͷ Ǣ͹ (0 )...

คลิปวีดิทัศน์น่าตื่นเต้นมาก ๆ
ดร.ไพจิตร สดวกการ - Monday, 8 March 2010, 08:27AM
 

มีคลิปวีดิทัศน์น่าตื่นเต้น ตื่นตา ตื่นใจมาก ๆ

เชิญคลิกเข้าชมที่ ศูนย์ศิลปะ ค่ะ

ต้องเปิดฟังเสียงด้วยนะคะ จึงจะครบเครื่องค่ะ

สัมมนาพัฒนาเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน
ดร.ไพจิตร สดวกการ - Saturday, 20 February 2010, 09:57AM
 

เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเรียนการส่อนโรงเรียนในฝัน ซึ่งเป็นศูนย์แม่ข่ายจังหวัด จำนวน 955 ศูนย์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ� สพฐ.

ҹͷ Ǣ͹ (11 )...

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จัดระดับการศึกษาเป็น ๓ ระดับ
ดร.ไพจิตร สดวกการ - Sunday, 24 January 2010, 08:45PM
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จัดระดับการศึกษาเป็น ๓ ระดับ� ดังนี้� (ศึกษาธิการ.�2551: 21-22)

๑.

ҹͷ Ǣ͹ (3 )...

สไลด์ "การสอนประวัติศาสตร์ไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" และ "การจัดทำแผนปฏิบัติการศึกษา พัฒนาและผลิตสื่อทางประวัติศาสตร์ในชุมชน"
ดร.ไพจิตร สดวกการ - Thursday, 28 January 2010, 12:43PM
 

ที่ห้องศูนย์ฯ สังคมศึกษา� ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้อิงถิ่นฐาน และแหล่งเรียนรู้มีสไลด์ "การสอนประวัติศาสตร์ไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ของท่านอ่องจิต เมธยะประภาส ที่ปรึกษา สพฐ.

ҹͷ Ǣ͹ (4 )...

วงจรการสร้างความรู้ตามแนวคิดทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism)
ดร.ไพจิตร สดวกการ - Sunday, 17 January 2010, 08:14AM
 

วงจรการสร้างความรู้ตามแนวคิดขงทฤษฎีคนสตรัคติวิสต์

������� สรรคนิยม (constructivism) เป็นปรัชญาและทฤษฎีการรู้ด้วยตนเอง�(theory of active knowing) ซึ่งมีแนวคิดหลักว่า บุคคลเรียนรู้โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการที่ต่าง ๆ กัน โดยอาศัยประสบการณ์เดิม โครงสร้างทางปัญญา (cognitive structure) ที่มีอยู่ และแรงจูงใจภายในเป็นพื้นฐานมากกว่าโดยอาศัยแต่เพียงการรับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมหรือรับการสอนจากภายนอกเท่านั้น (Driver and Bell, 1986; Kamii, 1990; Noddings, 1990; von Glasersfeld, 1991; Henderson, 1992) และความขัดแย้งทางปัญญา (cognitive conflict) ที่เกิดจากการที่บุคคลเผชิญกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาซึ่งไม่สามารถแก้หรืออธิบายได้ด้วยโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่ หรือจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น จะเป็นแรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) ให้เกิดการไตร่ตรอง (reflection) ซึ่งนำไปสู่การสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา (cognitive restructuring) ที่สามารถคลี่คลายสถานการณ์ที่เป็นปัญหาหรือขจัดความขัดแย้งทางปัญญาได้ นำไปใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการแก้ปัญหาหรืออธิบายสถานการณ์อื่น ๆ ที่อยู่ในกรอบโครงสร้างเดียวกันได้ และเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างโครงสร้างใหม่ต่อไป� กระบวนการดังกล่าวนี้เป็นพลวัต (dynamic) ที่มีการพัฒนาต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด ทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Piaget, 1965; Underhill, 1991; Cobb, Wood, and Yackel, 1991; Balacheff, 1991; Confrey, 1991; Henderson, 1992)

ҹͷ Ǣ͹ (43 )...

ห้องเรียนคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ
ดร.ไพจิตร สดวกการ - Thursday, 3 December 2009, 12:31PM
  ผังห้งเรียนคณิตศาสตร์แบบปฏิบัติการ

หมายเลข 1 หมายถึง ตู้ทรงปริซึมฐานสามเหลี่ยมสำหรับเก็บอุปกรณ์และของเล่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พื้นที่บนหลังตู้อาจใช้วางเครื่องโทรทัศน์หรือแสดงผลงานของผู้เรียน

หมายเลข 2 หมายถึง ตู้ทรงปริซึมฐานสามเหลี่ยม สำหรับ เก็บหนังสือ ตำรา วารสาร และหนังสืออ่านเล่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หมายเลข 3 หมายถึง ตู้เก็บวีดิทัศน์ วีซีดี การเรียนรู้คณิตศาสตร์ พื้นที่บนหลังตู้อาจใช้วาง / แสดงผลงานของผู้เรียน

หมายเลข 4 หมายถึง ตู้เก็บซอฟต์แวร์บทเรียน เกม และโปรแกรมช่วยการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พื้นที่บนหลังตู้อาจใช้วาง / แสดงผลงานผู้เรียน

หมายเลข 5 หมายถึง โต๊ะเรียนที่มีความยืดหยุ่นในการจัดกลุ่มได้หลายแบบและหลายขนาด

หมายเลข 6 หมายถึง โต๊ะครูพร้อมคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ

หมายเลข 7 หมายถึง คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์จากโปรแกรมช่วยการเรียนรู้หรือบทเรียน CAI E- Learning การสืบค้นข้อมูล สร้างสรรค์งาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

หมายเลข 8 หมายถึง Printer และ Scanner สำหรับนักเรียนสร้างสรรค์งาน

หมายเลข 9 หมายถึง กระดานไวท์บอร์ด

หมายเลข 10 หมายถึง จุดนำเสนองานพร้อมอุปกรณ์และจอนำเสนอ

หมายเลข 11 หมายถึง ยกพื้นเป็นเวทีนำเสนองาน

หมายเลข 12 หมายถึง ป้ายนิเทศสำหรับแสดงผลงานนักเรียน

หมายเหตุ

������� ตรงกลางห้องอาจจัดเป็นที่ว่างสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมความเข้าใจคณิตศาสตร์ เช่น

การเล่นดนตรี หรือการทำกิจกรรมเข้าจังหวะ เพื่อเชื่อมโยงความเข้าใจเรื่องเศษส่วน กับจังหวะของตัวโน้ต เป็นต้น

�������� ศึกษาแนวทางการจัดห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์เพิ่มเติมได้ที่ http://www.

ҹͷ Ǣ͹ (24 )...

з ...