ความเป็นมาของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน
ดร.ไพจิตร สดวกการ - Saturday, 28 November 2009, 08:04AM
  ������� โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2546 และมีโรงเรียนรุ่นแรกอยู่ 921 โรงเรียนทั่วประเทศได้เล็งเห็นว่า น่าจะได้มีการจัดการนำกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยมีการส่งเสริมสนับสนุนจากส่วนกลางอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างโรงเรียนในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถขยายวงของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ถึงกันทั่วประเทศโดยอาศัยสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นตัวช่วยให้บรรลุผลอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้เรียนในโรงเรียนดีใกล้บ้าน

������� จากการนิเทศ ติดตาม และประเมินโรงเรียนเพื่อรับรองการเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน พบว่า ในด้านการเรียนการสอนครูได้ใช้สื่อ ICT ในการพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการเรียนรู้มโนทัศน์ การแก้ปัญหา และการนำความรู้ไปใช้อย่างได้ผลในระดับหนึ่งแล้ว หากครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเติมเต็มกัน น่าจะช่วยให้ครูได้แนวคิด เทคนิค วิธีการ และสื่อในการพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนถึงความสามารถในการขยายผลไปสู่เพื่อนครูโรงเรียนอื่น ๆ ในท้องถิ่นใกล้เคียง

������� ทางโครงการจึงได้นำร่องดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมครูโดยมีครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนในฝันทั่วประเทศเป็นกลุ่มเป้าหมายแรก โดยได้จัดประชุมวิทยากรแกนนำการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ปทุมธานี จากการประเมินผลการประชุม ผู้เข้าประชุมมีความพึงพอใจต่อการประชุมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ เห็นประโยชน์ของการประชุมที่จะส่งผลต่อครูและนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด และจากการระดมสมองเพื่อหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในทุกภูมิภาค ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันขึ้นในระดับเขตตรวจราชการ ระดับจังหวัด หรือระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามความเป็นไปได้และงบประมาณที่มีอยู่ในขณะนั้น (พ.ศ. 2549) เพื่อจะได้ใช้เป็นที่ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูที่อยู่ในท้องถิ่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน โดยให้ส่วนกลางจัดอบรมเพิ่มเติมความรู้แก่ครูที่จะเป็นวิทยากรแกนนำประจำศูนย์ฝึกอบรมด้วย พร้อมกับได้เสนอชื่อโรงเรียนที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นที่ตั้งศูนย์ให้คณะทำงานส่วนกลางรับไว้พิจารณา

������� มติที่ประชุมในเรื่องการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารโครงการ และคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาชื่อโรงเรียนที่จะจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับเขตตรวจราชการก่อน จำนวน 20 เขต ใน พ.ศ. 2549 โดยมีการสอบถามความพร้อมและความเต็มใจจากผู้บริหารโรงเรียน และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการอนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad จำนวน 20 ศูนย์ ณ โรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ใน 20 เขตตรวจราชการ พร้อมกับอนุมัติงบอุดหนุนการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรม

������� เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ�� และเพื่อให้ครูคณิตศาสตร์ที่อยู่ในเขตตรวจราชการ ที่ศูนย์ตั้งอยู่ได้มีโอกาส คว้า (Capture) ความรู้ จากภายนอก (Explicit Knowledge) เข้ามาสู่วงจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกกำลังสามบวกคว้า ในระหว่างที่ครูขับเคลื่อนเป้าหมายของงานไปสู่ผลงานด้วยการหมุนวงจรเรียนรู้ก่อนทำงาน (รก)�� เรียนรู้ระหว่างทำงาน (รร) และเรียนรู้หลังการทำงาน (รล) ของครูด้วย���จึงได้จัดให้มีการประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad� โดยเชิญบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad�� การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานด้านกราฟิก และการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ มาร่วมกันจัดทำหลักสูตร และคู่มือการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับใช้ในศูนย์ฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตรได้แก่� หลักสูตร 1 สำหรับครูคณิตศาสตร์ที่สอนในช่วงชั้นที่ 1 - 3� และหลักสูตร 2� สำหรับครูคณิตศาสตร์ที่สอนในช่วงชั้นที่ 4��� พร้อมเอกสารและสื่อประกอบการอบรม

������� ศูนย์ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad� จำนวน 20 ศูนย์� ได้ประสานงานกับศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานศูนย์ฝึกอบรมในเขตตรวจราชการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ให้กับครูคณิตศาสตร์โรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันในเขตตรวจราชการ� ศูนย์ละ� 2� รุ่น� ตามหลักสูตรที่จัดทำขึ้น�� ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนกันยายน 2549��มีผู้เข้ารับการอบรมรวม� 1,586 คน� มีค่าเฉลี่ยความรู้ความสามารถโดยรวมก่อนการอบรม อยู่ในระดับน้อย หลังการอบรมอยู่ในระดับมาก ผลการดำเนินงานเป็นที่พอใจของโรงเรียนและครูผู้เข้ารับการอบรมที่ต้องการให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง�
��������

��������การจัดการความรู้ในกลุ่มครูคณิตศาสตร์โรงเรียนในฝันทั่วประเทศ�� ที่เริ่มมาจากการประชุมวิทยากรแกนนำการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นจุดเริ่มต้น ซึ่งได้มีการประสานงานและดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามข้อเสนอของครู ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมขึ้น 20 ศูนย์ทั่วประเทศ�� ในเขตตรวจราชการ 20 เขต� ทำให้ครูมีแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่อยู่ใกล้ตัว ทั้งในด้านบุคลากรและสถานที่�� นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของโรงเรียนที่เป็นที่ตั้งศูนย์�� และความยินดีพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของครูผู้สอน� นอกจากนี้�� กลุ่มครูที่ได้รับความรู้และประสบการณ์จากศูนย์ฝึกอบรมที่ตั้งขึ้นในเขตตรวจราชการ 20 เขต ในปี พ.ศ. 2549 ยังได้ขยายผลความรู้และประสบการณ์ไปสู่ครูคณิตศาสตร์อื่น ๆ ในโรงเรียนใกล้เคียงที่ไม่ใช่โรงเรียนในฝันด้วย�� ต่อมา ในปี พ.ศ. 2550 ได้ปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลในชั้นเรียนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิดโดยเพิ่มเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอน� และแบ่งเป็น 3 หลักสูตร� ได้แก่� หลักสูตรอบรมครูช่วงชั้นที่ 1 – 2 (ระดับประถมศึกษา) หลักสูตรอบรมครูช่วงชั้นที่ 3 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)�และหลักสูตรอบรมครูช่วงชั้นที่ 4 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)� และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขึ้นทั่วประเทศ จำนวน 74 ศูนย์� ศูนย์ได้จัดอบรมครูคณิตศาสตร์ในเขตพื้นที่บริการของศูนย์ เฉลี่ยศูนย์ละ 90 คน�โดยใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ 3 หลักสูตร���� และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต� โดยใช้เว็บบอร์ดเป็นสื่อสองทางในการพบปะ พูดคุย�แลกเปลี่ยนข่าวสาร� สาระความรู้� ผลงานที่เกิดจากวิธีปฏิบัติที่ดี ๆ สู่กัน� และเผยแพร่ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) โดยจัดทำเว็บไซต์รวบรวมและเผยแพร่ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อโรงเรียน ครู นักเรียน� ผู้ปกครองนักเรียน� และบุคคลทั่วไป ที่เว็บเพจศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน� และบ้านครูไผ่

��������ผลจากการดำเนินงานและความต้องการของครูจากการประชุมวิทยากรแกนนำและการฝึกอบรมครูคณิตศาสตร์ของศูนย์ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad�โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ในเขตตรวจราชการ 20 เขต�� ซึ่งมีความพอใจต่อการพัฒนาความรู้ การพัฒนางาน และมีความต้องการเชิงรุกในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง��� เป็นที่พอใจของผู้บริหารโครงการ และได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาผู้ที่เป็นวิทยากรแกนนำอย่างต่อเนื่อง� และสร้างวิทยากรใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น�� โดยมีการอบรมเพิ่มพูนความรู้เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง���สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้ส่งวิทยากรแกนนำของศูนย์ฝึกอบรม� และศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นที่การศึกษาบางส่วน��เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และความสามารถในการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ขั้นสูง�� ที่วิทยาลัยนานาชาติ�� มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา�ทำให้ไฟแห่งความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของครูได้รับการบำรุงให้ลุกโชติช่วงอยู่ตลอดเวลา

������������� จากการจัดการความรู้สู่การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เพียง 20 ศูนย์ในตอนแรกเริ่ม เมื่อ พ.ศ. 2549 ซึ่งปรากฏผลให้เห็นอย่างชัดแจ้งแก่ครู นักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน�บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารระดับสูง ได้นำไปสู่การจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝันกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 374 ศูนย์ ใน พ.ศ. 2550 ประกอบด้วย�� ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน 5 กลุ่มสาระ�ได้แก่�กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 76 ศูนย์�� ภาษาอังกฤษ จำนวน 69 ศูนย์�� คณิตศาสตร์ จำนวน 74 ศูนย์�� วิทยาศาสตร์ จำนวน 78 ศูนย์�� และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 77 ศูนย์� และตั้งเพิ่มขึ้นอีกในปีงบประมาณ พ.ศ.2552�และ 2553�ดังรายชื่อโรงเรียนที่ตั้งศูนย์ซึ่งแสดงไว้ในเว็บเพจ

รายชื่อศูนย์ พ.ศ. 2553
ดร.ไพจิตร สดวกการ - Monday, 30 November 2009, 07:17PM
 

รายชื่อศูนย์ฯ พ.ศ. 2553 จะนำเสนอในโอกาสต่อไปค่ะ

ตอบ: รายชื่อศูนย์ พ.ศ. 2553
ดร.ไพจิตร สดวกการ - Tuesday, 15 December 2009, 06:31PM
 

รายชื่อศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน พ.ศ. 2533 ค่ะ คลิก >> ที่นี่