a_logo.gif

****การดำเนินงานวิจัย เรื่อง การศึกษาภาพความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ ๑อำเภอ ๑โรงเรียนในฝัน ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2553 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ***

การดำเนินงานวิจัย เรื่อง การศึกษาภาพความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ ๑อำเภอ ๑โรงเรียนในฝัน
ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2553 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโปรดดาวน์โหลด ->

ติดต่อสอบถามผู้จัดการโครงการ : อาจารย์บุญญลักษณ์ พิมพา โทร.0819561945 boonyalak02@gmail.com