โรงเรียนในฝันในโครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (SP 2) โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน ข้อ 3.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในฝัน

รายชื่อโรงเรียนในฝันที่เป็นโรงเรียนดีระดับอำเภอ จำนวน 2,500 โรงเรียน
รายชื่อโรงเรียนในฝันที่เป็นโรงเรียนดีระดับจังหวัด จำนวน   124 โรงเรียน
รายชื่อโรงเรียนในฝัน รุ่น 1 ที่เป็นศูนย์แม่ข่ายจังหวัด จำนวน 548 โรงเรียน
รายชื่อโรงเรียนในฝัน รุ่น 2 ที่เป็นศูนย์แม่ข่ายจังหวัด จำนวน 91 โรงเรียน
รายชื่อโรงเรียนในฝัน รุ่น 1 ที่เป็นศูนย์เครือข่ายอำเภอ จำนวน 372 โรงเรียน


ติดต่อ สอบถาม แจ้งข่าวสารได้ที่ labschoolsp2@gmail.com