ผลงานดีเด่น   สื่ออิเล็กทรอนิกส์  "บทเรียนออนไลน์  ของชุดการสอนแบบศูนยการเรียนขั้นบันได"   
ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอที่ประชุมระดับชาติ  และเข้าร่วมการประชุมการศึกษานานาชาติ ยูเนสโก้

       blackboard_home.gif  ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์   บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   blackboard_home.gif

blackboard_home.gif  เอกสารประกอบการเรียน  ชุดการสอน  บทเรียนสำเร็จรูป  วิจัยในชั้นเรียน blackboard_home.gif