คลิกที่นี่ ! อ่านประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประกวดสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test

เริ่มนับวันที่ 13 กันยายน 2553Webmistress: ดร.ไพจิตร สดวกการ
paichits05@gmail.com
กรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
และที่ปรึกษางานวิชาการโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

ขอขอบคุณผู้ออกแบบป้ายบ้านครูไผ่ จ.ส.อ. คุณครูพยนต์ ง่วนทอง
โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี
สอบถาม แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสื่อการสอนทะเลไทย ปากเซ.คอม
Web Directory Free  Web Counter